Vozni red šolskih avtobusov / Az iskolabuszok menetrendje

Odhodi avtobusov z začetne postaje v Genterovce

A buszok indulása az állomásokról göntérháza irányába

Odhodi avtobusov s šolskega dvorišča /

A buszok indulása az iskolaudvarról

Dolga vas

7.00

Kamovci

7.20

Kamovci

13.30 in 15.05

Radmožanci

7.30

Radmožanci

13.30 in 15.05

Mostje

7.10

Mostje

13.30 in 15.05

Banuta

7.12

Banuta

13.30 in 15.05