Svet šole

Svet zavoda je najvišji organ šole. Njegove pristojnosti, določene z zakonom so: imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja šole, LDN ter poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o nadstandardnih programih, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava finančni načrt in sprejema zaključni račun šole, opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi.

Svet šole sestavljajo / Az iskola tanácsa a következőképpen tevődik össze:

  • Trije predstavniki ustanovitelja:
  1. dva predstavnika Občine Lendave: Gyöngyi Horvat in Robert Berki
  2. predstavnik madžarske narodnostne skupnosti občine Lendava: Tomi Horvat
  • Trije predstavniki staršev:
  1. Sandra Habjanič, Petra Horvat in Žužana Toplak
  • Pet predstavnikov delavcev šole:
  1. Predsednik: Danica Klujber
  2. Člani: Laura Vučko Vöröš, Vanja Vugrinec, Gyöngyi Praznik in Natalia Šipoš.