Strokovni aktivi

Naloge strokovnih aktivov:

  • obravnavajo problematiko predmeta oz. predmetnega področja;
  • usklajujejo merila za ocenjevanje;
  • dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela;
  • obravnavajo pripombe učencev in staršev;
  • opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

Strokovni aktiv

Vodja

Aktiv učiteljev 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja / Az első nevelési-oktatási szakasz tanári aktívája Danica Klujber
Aktiv učiteljev 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja / A második nevelési-oktatási szakasz tanári aktívája Aljana Dominko
Aktiv učiteljev 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja / A harmadik nevelési-oktatási szakasz tanári aktívája Aleksandra Nemet
OPB Igor Časar

Strokovni aktivi imajo vsak drugi mesec sestanek, na katerem obravnavajo strokovne in aktualne teme.